Písomnosti o advokátoch v Národnom archíve v Budapešti

Pri lustrácii archívnych fondov týkajúcich sa spolkov v tomto archíve (október 2011) bolo zistené, že v tomto fonde sa nenachádzajú listiny súvisiace priamo s advokátskymi komorami, resp. advokátmi (fond 482 - nachádzajú sa tu iba listiny Národného združenia maďarských právnikov – spolku, ktorý ale nebol advokátskou komorou). Podobne ani v súvisiacom fonde  P 1641 sa k téme advokátskych komôr nenachádzajú žiadne listiny. Spolkové fondy teda neobsahujú materiál týkajúci sa advokátskych komôr. Členenie systematizácie archiválií je odlišné ako na Slovensku, advokácia nie je osobitne vedená pri justícii, tj súdoch a prokuratúre, z hľadiska systému mali byť archiválie, ak by existovali, zaradené medzi spolkami.

Keďže sa predpokladalo, že niektoré listiny vytvárané komorami boli povinne predkladané ministerstvu spravodlivosti, bol prezretý aj Fond ministerstva spravodlivosti. Tento je však bohužiaľ čiastočne torzovitý, pretože archív ministerstva bol v podstatnej miere zničený požiarom v roku 1956.

V časti justičných písomností jednotlivých súdov v sprievodcovi bola nájdená vo fonde Kúrie (NS) časť týkajúca sa disciplinárnych vecí advokátov rozhodovaných týmto súdom, avšak iba za obdobie 1941 – 1944 (K 786) s poznámkou, že obdobné materiály za staršie obdobia boli zničené.

Potešujúce je však to, že sa podarilo nájsť údaje o archiváliách týkajúcich sa advokátskych skúšok a to vo fonde ministerstva spravodlivosti K 631 pod názvom Súdno-advokátske písomnosti, ktorý je v sprievodcovi ohraničený 1875 – 1944. Tu by mali byť spisy jednotlivých kandidátov skladajúcich advokátske skúšky počas uvedeného  obdobia tak v Pešti ako aj v Márošvašárheli, pričom tento fond je členený chronologicky a má obsahovať vo vzťahu ku kandidátom (išlo prevažne o jednotnú sudcovsko-advokátsku skúšku) osobné písomnosti (žiadosť o pripustenie ku skúške s prílohami, zrejme životopis, možno aj hodnotenie kandidáta principálom), rozhodnutie o určení termínu, zápisnicu o priebehu skúšky a písomné práce kandidátov. K fondu je zrejme spracovaná aj abecedná pomôcka. Keďže nebolo možné bez predchádzajúceho objednania dokumentov tieto listiny študovať, zatiaľ bližšie informácie o obsahu fondu nie sú potvrdené. V prípade, ak by takto bolo možné vo fonde vyhľadať budúceho advokáta podľa jeho priezviska a roku vykonania skúšky, bol by to mimoriadne cenný zdroj informácii, pretože tento fond sa vzťahuje (zrejme) na advokátske skúšky kandidátov z celého územia Uhorska, vrátane Slovenska, teda vlastne na všetkých advokátov pôsobiacich na Slovensku. Bolo by vhodné v skúmaní tohto fondu pokračovať, oboznámiť sa s rozsahom obvyklého spisu k jednotlivému kandidátovi a pokúsiť sa vyhľadať advokátov, ktorí po zložení skúšky pôsobili na Slovensku. 

Bližšie informácie o systematike fondoch (sprievodca) sú dostupné aj na stránke archívu mol.arcanum.hu.

Pri ďalšej návšteve Národného archívu v Budapešti, pokiaľ ide o fond K 631 bolo zistené, že tento fond obsahuje spisy z advokátskych skúšok (ktoré sa môžu týkať aj advokátov zo Slovenska) iba z rokov 1875 – 1878 a 1939 -1944 (okrem toho obsahuje aj spisy z rokov 1918 – 1938). Súčasťou fondu je dobový abecedný index podľa mien advokátov,  ktorí skúšku skladali pre jednotlivé roky odkazujúci na spisovú značku samotného spisu. Indexy písané ručne sú dobre čitateľné a zachovalé (k dispozícii boli indexy za roky 1875 – 1882, 1918 – 1944). Bohužiaľ nie všetky spisy uvedené v indexoch aj fyzicky existujú (niektoré boli zničené pri požiari). Jednotlivé spisy obsahujú žiadosť o pripustenie k advokátskej skúške žiadateľa s prílohami, určenie termínu skúšky skúšobnou komisiou (alebo rozhodnutie o odmietnutí udelenia termínu), zápisnicu o priebehu skúšky a v niektorých prípadoch a písomné práce kandidáta z jednotlivých predmetov. Spisy je možné študovať na základe žiadosti o ich sprístupnenie osobou bezplatne ale osobne zaregistrovanou ako užívateľ služieb archívu na základe objednávky spisu s uvedením značky. Spis archív pripraví a umožní študovať bádateľovi po troch dňoch od jeho objednania.