Obrazové prílohy


Obr. č. 1.: Titulná strana Patentu cisárskeho č. 138/1852, ktorým sa predpisuje Advokátsky poriadok pre Uhorsko, Chorvátsko, Slavonsko, banát Temešký a Vojvodstvo Srbské s výnimkou vojenskej hranice.

*

Obr. č. 2: Obežník Vrchného dištriktuálneho súdu v Prešove k výkonu advokátskych skúšok z roku 1854.

*

Obr. č. 3: Príloha Obežníka Vrchného dištriktuálneho súdu v Prešove obsahujúca Provizórny predpis pre vykonávanie advokátskych skúšok v Maďarsku z roku 1854.

*

Obr. č. 4.: Titulná strana rozsudku Zemského súdu v Košiciach zo dňa 23. 6. 1855 vo veci vymáhania advokátskeho honoráru.

*

Obr. č. 5: Titulná strana rozhodnutia Zemského súdu v Prešove v disciplinárnej veci vedenej proti advokátovi Z. z roku 1860.

*

Obr. č. 6: Titulná strana rozsudku Zemského súdu v Prešove vo veci žaloby o vyplatenie advokátskeho honoráru z roku 1855.

*

Obr. č. 7.: Sťažnosť v disciplinárnej veci vedenej proti verejnému notárovi Ignácovi S. a advokátovi Ľudovítovi T. pre zneužitie úradnej moci z roku 1860 adresovaná Vrchnému zemskému súdu.

*

Obr. č. 8.: Titulná strana Zoznamu advokátov pre obvod Magistrátneho súdu v Košiciach z roku 1854.

*

Obr. č. 9: Advokátsky diplom Mateja Mercza z roku 1862.

*

Obr. č. 10: Vysvedčenie o zložení skúšky zmenkového advokáta z roku 1870.

*

Obr. č. 11: Overená kópia vysvedčenia o skúške zmenkového advokáta z roku 1871.

*

Obr. č. 12: Pozvánka na mimoriadnu schôdzu Prešovskej advokátskej komory konanú dňa 10. 6. 1914 s odtlačkom pečiatky Prešovskej advokátskej komory.

*

Obr. č. 13: Dvojstrana z Knihy disciplinárnej evidencie bratislavskej advokátskej komory z roku 1935 obsahujúca v riadkoch údaje o disciplinárne stíhanom advokátovi, priebehu vybavovania disciplinárnej veci komorou a spôsobe jej rozhodnutia.

*

Obr. č. 14: Zápisnica z jednej zo schôdzí Stálej delegácie advokátskych komôr Republiky Československej.

*

Obr. č. 15: List advokáta Advokátskej komore v Turčianskom Sv. Martine zo dňa 18. 1. 1936 s odtlačkom podacej pečiatky komory.

*

Obr. č. 16: Úradné noviny č. 43, ročník XVIII zo dňa 26. 10. 1936 obsahujúce oznam o ustanovení Bratislavskej advokátskej komory.

*

Obr. č. 17: List bratislavskej advokátskej komory Stálej delegácii advokátskych komôr zo dňa 18. 10. 1936 s odtlačkom pečiatky bratislavskej advokátskej komory.

*

Obr. č. 18: Úradné noviny č. 30, ročník XIX zo dňa 26. 7. 1937 obsahujúce oznamy o zmenách v zozname advokátov – suspendovaní advokáta.

*

Obr. č. 19: Rozhodnutie advokátskej komory o znovuzapísaní kandidáta advokácie do zoznamu z roku 1937.

*

Obr. č. 20: Predvolanie obžalovaného advokáta na ústne pojednávanie v disciplinárnej veci z roku 1936.

*

Obr. č. 21: Rozsudok disciplinárneho súdu advokátskej komory nad advokátom, ktorým bol advokát uznaný vinným zo spáchania disciplinárneho previnenia /1936/.

*

Obr. č. 22: Titulný list rozsudku Najvyššieho súdu Republiky Československej ako súdu disciplinárneho odvolacieho nad advokátmi, ktorým bolo potvrdené prvostupňové disciplinárne rozhodnutie advokátskej komory.

*

Obr. č. 23: Vyplnené tlačivo žiadateľa /povolaním kúzelníka/- chudobnej stránky – o oslobodenie od súdneho poplatku a ustanovenie advokáta.

*

Obr. č. 24: Klientom podpísané nevyplnené tlačivo advokátskej plnej moci z roku 1937.

*

Obr. č. 25: Žiadosť advokáta adresovaná kolegovi o vykonanie substitučného zastupovania a substitučná správa z roku 1938.

*

Obr. č. 26: Predná strana obalu advokátskeho spisu, na ktorom sú predtlačené údaje o advokátovi, ručne vypísané mená a priezviska účastníkov konania, predmet konania a ktorý je opatrený poradovým číslom spisu, pod ktorým bola vec v kancelárii vedená /1938/.

*

Obr. č. 27: Zoznam útrat advokáta pri zastupovaní vo veci obsahujúci popis úkonov, prijaté prostriedky, odmenu advokáta a náklady /1937/.

*

Obr. č. 28: List advokátskej komory adresovaný advokátom upozorňujúci na trestanie porušenia zákazu zastupovania kresťanských stránok advokátom židom /1939/. Na listine je použitá nová pečiatka advokátskej komory, v ktorej bol Československý lev nahradený slovenským dvojkrížom.

JUDr. Peter Kerecman, PhD.
advokát
Košice