Literatúra a prehľady

1. Právne normy - prehľad hlavných prameňov advokátskeho práva

a./       Obdobie 1848 – 1874

 1. Patent cisársky daný dňa 24.júla 1852 č.138/1852, ktorým sa predpisuje

Advokátsky poriadok pre Uhorsko, Chorvátsko, Slavonsko, banát Temešský a Vojvodstvo Srbské s výnimkou vojenskej hranice.

 1. výnos c.k.ministrestva justície č.145/1854 Dočasný predpis o vykonávaní

advokátskych skúšok v Maďarsku

 1. nariadenie ministerstva práva č.264/1854 R.z., ktorým sa podľa najvyššieho

rozhodnutia od 10.augusta 1854 vydávajú nové ustanovenia zákonné o skúške praktickej, na vykonávanie advokácie potrebnej a o praxi, ktorej potreba pre pripustenie k tejto skúške vyžadovaná bude.

 1. nariadenie Ministerstva práva č.62/1855 Vestníka vlády zemskej v Kráľovstve

Uhorskom zo dňa 26.3.1855, ktorým sa povoľuje advokátom a výborom advokátskych komôr v korunných krajinách Uhorskej, Chorvátskej a Slavónskej, vo Vojvodstve Srbskom a banáte Temešskom, vykonávať disciplinárnu moc nad kandidátmi advokácie prepožičanú im    § 32 advokátskeho poriadku zo dňa 24.6.1852, zákonníka ríšskeho č.170.

 1. nariadenie Ministerstva práva č.128/1856 Vestníka vlády zemskej v Kráľovstve Uhorskom zo dňa 14.7.1856 účinným pre Uhorsko, Chorvátsko, Slovinsko, Srbské vojvodstvo, Temešský banát a pre Sedmohradsko o lehotách a príslušných úradoch pre podávanie a rozhodovanie o rekurzoch proti opatreniam súdov v disciplinárných veciach advokátov

 

 1. nariadenie ministerstva justície účinné pre celé územie Ríše s výnimkou vojenskej hranice č.114/1857 R.z. o nakladaní s pokútnikmi

-    Pravidlá o advokácii obsiahnuté v Dočasných právnych pravidlách
vypracovaných Judexkuriálnou konferenciou obsiahnuté /VII. kapitola pod      
názvom „Advokácia“/

b./ Obdobie existencie Uhorska do vzniku 1.ČSR

-     zák.čl. XXXIV/1874 advokátsky poriadok

 1. nariadenie uh.kr.ministra spravodlivosti č.74/1875, podľa ktorého advokáti sú

povinní viesť advokátsku knihu a menoslov

-   nariadenie uh.kr.ministra spravodlivosti č.3567/1876 I.M. /21/1876 RT/ uverejnené
v Úradnej zbierke nariadení „Rendeletek tára“, ktoré stanovuje podrobné náležitosti
vedenia  spisov a kníh

-    zák.čl.V/1878 trestný zákonník o zločinoch a prečinoch

 1. nariadenie uh.kr.ministra spravodlivosti z 31.5.1878 č.13, 310 I.M. o povinnosti

vyžadovať pre zápis do komory od žiadateľa preukázanie sa originálom   
advokátskeho diplomu.

 1. nariadenie uh.kr.ministra spravodlivosti č.4544/1879 I.M. o vybavovaní sťažností

vznesených proti advokátom

 1. zák.čl.XXXVII/1880 uvodzovací zákon k trestnému zákonu o zločinoch a

prečinoch

 1. zák.čl.XXVIII/1887 o zmene niektorých ustanovení advokátskeho poriadku

 

-    trestný súdny poriadok – zák.čl.XXXIII/1896

 1. zák.čl.XXXIV/1897, ktorým sa uvádza v účinnosť trestný poriadok

 

 1. zák.čl.XXIV/1907 o zmene niektorých ustanovení advokátskeho poriadku

             -   zák.čl.I/1911 Občiansky súdny /pravotný/ poriadok

 1. zák.čl.VII/1912 o pozmenení jednotlivých organizačných a pokračovacích

pravidiel v obore spravodlivosti

 1. zák.čl.LIV/1912 o uvedení v účinnosť zákonného čl.I/1911 o občianskom súdnom

      /pravotnom/ poriadku

-     zák.čl.LIII/1913 o jednotnej sudcovskej a advokátskej skúške

 1. nariadenie uh.kr.ministra spravodlivosti č.67.300/1913 I.M. o jednotnej sudcovskej     

      a advokátskej skúške

-     nariadenie uh.kr.ministra spravodlivosti č.67.400/1913 I.M. o právnej praxi

 1. zák.čl.XXXV/1914 o doplnení ustanovení vzťahujúcich sa na prípravnú prax

potrebnú pre sudcovskú a advokátsku kvalifikáciu a na advokátske zastupovanie pred sborovým súdom

-     zák.čl.XLIII/1914 o súdnych poplatkoch

 1. nariadenie kr.uh.ministerstva č.2824/1917 M.E. o substitúcii advokáta na

pojednávaní pred sborovým súdom

 1. nariadenie uh.kr.ministra spravodlivosti č.17.600/1918 I.M. o zložení jednotnej

sudcovskej a advokátskej skúšky v častiach

 1. nariadenie uh.kr.ministerstva č.1456/1918 M.E. o novom upravení obľahčení

potrebných následkom vojny ohľadne jednotnej sudcovskej a advokátskej skúšky a praxe  požadovanej na sudcovskú a advokásku kvalifikáciu

c./ Obdobie 1.ČSR

 1. nariadenie ministra – plnomocníka vlády Československej republiky pre správu

Slovenska č.5/1919 Úradných novín o jednotnej skúške sudcovskej a advokátskej

 1. nariadenie ministra – plnomocníka vlády Československej republiky pre správu

Slovenska č.130/1919 Úradných novín o advokátskych a sudcovských skúškach

 1. zák.č.13/1919 Sb.zák. a nař., ktorým sa menia ustanovenia o služobnej prísahe

právnych praktikantov, auskulantov, súdnych notárov, sudcov a advokátov

-     zák.č.216/1919 Sb.zák. a nař. o Najvyššom súde

-   vládne nariadenie č.273/1919 Sb.zák. a nař. o vykonaní §-u 10 zákona o Najvyššom
súde zo 16.apríla 1919 č.216 Sb.zák. a nař.,

 1. nariadenie vlády č.538/1919 Sb.zák. a nař., ktorým sa menia obvody niektorých

advokátskych komôr na Slovensku

 1. vládne nariadenie č.34/1920 Sb.zák. a nar., ktorým sa vykonáva zák.č.13/1920

Sb.zák.a nar. o služobnej prísahe právnych praktikantov, auskulantov, súdnych notárov, sudcov a advokátov

-    zák.č.83/1920 Sb.zák. a nar. o dočasnej úprave advokácie

 1. zák.č.167/1920 Sb.zák. a nar. o dočasnej úprave činnosti advokátskych komôr na

Slovensku

 1. vládne nariadenie č.3/1920 Sb.zák. a nar., ktorým sa vykonáva zákon č.167/1920

Sb.zák. a nar. o dočasnej úprave činnosti advokátskych a notárskych komôr na Slovensku

 1. nariadenie ministra – plnomocníka vlády Československej republiky pre správu

Slovenska č.9/1921 Úradných novín o preložení sídla komisie pre jednotnú skúšku sudcovskú a advokátsku

 1. nariadenie ministra – plnomocníka vlády Československej republiky pre správu

Slovenska č.14/1921 Úradných novín o ustálení poplatkov za jednotnú skúšku sudcovskú a advokátsku

-    zák.č.78/1921 Sb.zák. a nar., ktorým sa vláda splnomocňuje, aby vydala sadzby pre
výkony advokátov a ich kancelárií

-    zák.č.40/1922 Sb.zák. a nař., ktorým sa menia niektoré ustanovenia o advokátoch

 1. vyhl. ministra spravodlivosti č.72/1922 Sb.zák. a nar. o poverení predsedu sedrie

v Užhorode výkonom agendy vo veciach advokátských na Podkarparskej Rusi

 1. vládne nariadenie č.95/1923 Sb.zák. a nar., ktorým sa ustanovujú sadzby pre

výkony advokátov a ich kancelárií

 1. zák.č.54/1925 Sb.zák. a nař., ktorým sa menia niektoré ustanovenia o poplatkoch,

taxách a kolkoch

 1. vládne nariadenie č.87/1925 Sb.zák. a nař., ktorým sa vykonáva zák.č.54/1925

Sb.zák.a nař., ktorým sa menia niektoré ustanovenia o poplatkoch, taxách a    
kolkoch

 1. vládne nariadenie č. 70/1929 Sb.zák. a nař, ktorým sa zrušuje nariadenie č.1456/1918 M.E. /uh.min./ o novej úprave úľav, potreba ktorých bola vyvolaná vojnou, pokiaľ ide o jednotnú sudcovskú a advokátsku skúšku a o prax predpísanú pre sudcov, advokátov a námestníkov verejných notárov

 

-     vládne nariadenie č.170/1932 Sb.zák. a nař., ktorým sa upravuje sadzba odmien za
zastupovanie advokátmi v konaní pred pracovnými súdmi a v konaní opravnom

 1. zák.č.130/1936 Sb.zák. a nař., ktorým sa mení a dopĺňa zákon na ochranu

republiky

 1. zák.č.144/1936 Sb.zák. a nař., ktorým sa menia a doplňujú niektoré ustanovenia o

advokátoch

 1. nariadenie vlády č.186/1936 Sb.zák. a nař., korým sa určuje deň zahájenia činnosti

advokátskej komory v Bratislave a upravuje obvod pôsobnosti advokátskej komory v Turč. sv.Martine

 1. nariadenie vlády č.224/1936 Sb.zák. a nař. o započítaní vojenskej služby prezenčnej do právnej praxe kandidátov advokácie

 

-     vládne nariadenie č.265/1938 Sb.zák. a nař. o dočasných obmedzeniach
v živnostenskom a inom zárobkovom podnikaní

 1. opatrenie Stáleho výboru zo dňa 16.12.1938 č.284/1938 Sb.zák. a nař. o dočasnej

úprave niektorých otázok týkajúcich sa advokácie

 1. vyhl. predsedu vlády o opatreniach Stáleho výboru podľa § 54 ústavnej listiny

s dočasnou platnosťou zákona č.320/1938 Sb.zák. a nař.

d./ Obdobie Slovenského štátu

 1. vládne nariadenie č.6/1939 Sl.zák. o služobnej prísahe štátnych zamestnancov,

verejných notárov a advokátov

-     vládné nariadenie č.33/1939 Sl.zák. o prevádzaní advokátskej praxe

 1. vládné nariadenie č.41/1939 Sl.zák., ktorým sa prevádza vládne nariadenie o

služobnej prísahe sudcov, verejných notárov a advokátov

 1. vládne nariadenie č.176/1939 Sl.zák., ktorým sa mení poťažme doplňuje NV

č.33/1939 Sl.zák. o vykonávaní advokátskej praxe

 1. vládne nariadenie č.63/1939 Sl.zák. o vymedzení pojmu žida a usmernení počtu

židov v niektorých slobodných povolaniach

-   uznesenie č.110/1939/I. o usmernení počtu židovských advokátov zo dňa 13.5.1939

-    uznesenie č.36/1939 I. o určení počtu advokátov-židov zo dňa 23.5.1939

 1. uznesenie správneho výboru advokátskej komory v Turčianskom Sv.Martine

č.110/1939/I. o ustálení mien ponechaných advokátov-židov a advokátskych  osnovníkov-židov

 1. vládne nariadenie č.193/1939 Sb.zák. a nař. o obmedzení uplatnenia alebo

vymáhania požiadavok advokátov – židov

 1. zák.č.164/1940 Sl.zák., ktorým sa menia a doplňujú niektoré ustanovenia o

advokátoch

 1. vládne nariadenie č.228/1940 Sl.zák. o zákaze zastupovania advokátom /verejným

notárom/ vo veciach arizačných

 1. zák.č.48/1941 Sl.zák. o zmenách v prípravnej službe sudcovskej, o rovnoprávnosti

sudcovskej a advokátskej skúšky a o zmenách v právnej službe verejnonotárskych osnovníkov

 1. zák.č.205/1942 Sl.zák. o ustanovení kurátora pre likvidovanie advokátskej

kancelárie vymazaného advokáta – žida

 

-    zák.č.186/1942 Sl.zák. o jednotnej sudcovskej a advokátskej skúške

 

-   vládne nariadenie č.216/1942 Sl.zák. o jednotnej sudcovskej a advokátskej skúške a
jej skúšobnom poriadku

 1. vládne nariadenie č.62/1943 Sl.zák. o členstve v Komisii pre jednotnú sudcovskú a

advokátsku skúšku

-    zák.č.173/1943 Sl.zák. o úprave niektorých právnych pomerov advokátov

 1. zák.č.174/1943 Sl.zák., ktorým sa menia a doplňujú právne predpisy o advokátoch a verejných notároch

 

 1. nariadením s mocou zákona č.195/1944 Sl.zák. o rozšírení obvodu Advokátskej komory v Bratislave na celé územie štátu a o dočasnej úprave niektorých právnych pomerov v advokácii

e./ Obdobie rokov 1945 - 1948

 1. nariadenie SNR č. 43/1945 Sb.nar.SNR o zmene a doplnení niektorých ustanovení   

o advokátoch

 1. nariadenie SNR č.82/1945 Sb.nar.SNR o prijímaní advokátov a verejných

notárov do súdnych služieb

 1. vykonávacie nariadenie Sboru povereníkov č.88/1946 Sb.nar.SNR, ktorým sa mení

sadzba odmien za výkony advokátov a ich kancelárií

 1. nariadenie SNR č.44/1947 Sb.nar.SNR, ktorým sa doplňuje nariadenie č.43/1945

Sb.nar.SNR o zmene a doplnení niektorých ustanovení o advokátoch

-   nariadenie SNR č.83/1947 Sb.nar. SNR o dočasnej pôsobnosti Advokátskej komory
v Bratislave a v Turčianskom Svätom Martine

 1. nariadenie SNR č.5/1948 Sb.nar. SNR o uznaní niektorých sudcovských a

advokátskych skúšok vykonaných v maďarskom štáte

 1. vládne nariadenie č.135/1948 Sb.zák. a nař. o odmene obhajcov v konaní pred

mimoriadnymi ľudovými súdmi

-     zák.č.323/1948 Sb. o advokácii /advokátsky poriadok/

2. Knihy a periodiká

 

BALÍK, S.: Česká advokácie ve světle právních předpisu z let 1868 – 1914 a jejich dobového
výkladu. Právnehistorické studie, 33, 1993,

BALÍK, S.: Tradice advokacie v českých zemích /Vybrané právní předpisy o advokacii z let
1868 – 1948/, zvláštné číslo Bulletinu advokacie, ČAK, Praha, 1995

BALÍK, S.: Česká advokacie v dobách zkoušky. /Právní předpisy o advokacii z let 1948 –
1994/, zvláštné číslo Bulletinu advokacie, ČAK, Praha, 1995

BALÍK, S.: Advokacie včera a dnes. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň,
2000,

BALÍK, S.: Advokáti – prvorepublikoví ministři. Bulletin advokacie, č.4/1994,

BALÍK, S.: Advokáti v rouše úředním. Bulletin advokacie, č.6-7/1992,

BALÍK, S.: Jan Nepomuk Kaňka /1772 – 1865/ a tzv. Kaňkuv dům, Bulletin advokacie,
č.4/1996,

BARTOŠEK, M.: Encyklopedie Římskeho práva, Panorama, Praha, 1995

Batovcuv almanach. Politický kalendář Československé republiky. F.V.Batovec, Praha.

BIANCHI, L. a kol.: Dejiny štátu a práva na území Československa v období kapitalizmu
1848 – 1945

ČEPIČKA, A.: Zlidovění soudníctví. Řeč ministra spravodlivosti Dr.Alexeja Čepičky
v Národním zhromáždění 22.12.1948. Praha, Ministerstvo informací a osvěty 1949,
str.118-119.

FAJNOR, V.: Profesor Ráth. Právny obzor 1933, č.12, str.425 a nasl.

FELDNER, B.: Women´s exclusion from the roman officium, www.rewi.hu- 
berlin.de/FHI/zitat/0209feldner.htm

FORGÁCH, Th. – TäNZER, H.- REICHARD, A.: Justičný vzorník. I.sv.Pokračovanie    
sporné. Concordia knihtlačiareň a nakladateľský ústav, Bratislava, 1934

GOREK, H.: Advokátska a notárska tarifa. Kníhtlačiareň Andreja, Bratislava, 1923.,

HARTMANN, A.: Advokátní a notářská sadzba. Praha, Kompas, 1923.

HAMMER, O. – HARMAN, V. – ZIMAN, L. – MORÁVEK, A.: Komentovaná sbierka
najnovších právnych predpisov upravujúcich arizáciu a právne postavenie Židov na    
Slovensku. Bratislava, 1941. 

CHALUPECKÝ, I.: Advokáti v Levoči. Združený inventár. Štátny archív – pobočka
Levoča, 1961

CHODĚRA, O.-  PULLMAN, Ľ.-SCHRÉTER, J.: Kolkové a poplatkové predpisy platné    
na Slovensku a Pokarpatskej Rusi s poznámkami a judikatúrou. Sbierka správnych
predpisov. I.zv., Justitia – nakladateľstvo, Bratislava, 1935

JAWORSKI, Cz.: Adwokatura Polska. Pro Patria et Iustitia, Warszawa, Naczelna Rada
Adwokacka, 2003.

KOBER, J.: Počátky moravské advokátni komory. Vlastivědný věstník moravský, 41, 1989,

KOBER, J.: Advokacie v českých zemích v létech 1848 – 1994, ČAK, Praha, 1994

KRÁL, V.: : Případy slavných i neslavných aneb muj život a advokacií. Rego, Praha, 2002

KVĚT, K.: Advokacie. Příspěvek k sociologii advokátniho stavu, Praha, 1996, z prác
vydaných pred druhou svetovou vojnou aj dielo

LEUBNER, F.: Kárna zodpovednosť advokátov podľa nového advokátskeho poriadku.
Právny obzor, 1950, str.237.

MALÝ, K. – SIVÁK, F.: Dejiny štátu a práva v Česko-slovensku do roku 1918. Obzor,
Bratislava, 1992

MIKL, M.: Vývoj inštitúcie notárstva na Slovensku. Uverejnené na www.notaires.sk.

MILOTA, A.: Učebnice práva trestního. J.Gusek, Kroměříž, 1929

NAVRÁTIL, M.: Almanach československých právníku. Praha, Knihtiskárna J.Slováka 
v Kroměříži /Morava/, 1930

Ottov slovník náučný.Ilustrovaná encyklopédia všeobecných vedomostí.
Združenie pre Ottov slovník náučný, Paseka, Argo, Praha, 1996

PIKOVÁ, P. – BALÍK, S.: Podíl advokátu v Čechách na výkonu práva chudých v letech 1869
– 1914. Bulletin advokacie, č.10/1996.

POTEMRA, M.: Politický a hospodársky život
v Košiciach v rokoch 1938 – 1945. ŠVK, Košice, 1986. Diel.I, str.243-251, Diel.II.str.   
265-268.

PYK, V.: Advokátska tarifa, normálna sadzba a tabuľky trov. Kníhtlačiareň MNV   
v Želiezovciach, 1946.

SEDLÁK, A.: Sbierka Rozhodnutí Najvyššieho Súdu R.Čsl. vo veciach   

SINGER, J.-MILOTA, A.-SPORZON, J.-TURNER, A.: Příručná sbierka Justičných   
zákonov platných na Slovensku a Podkarpatskej Rusi. Concordia, kníhtlačiareň a    
nakladateľský ústav, Bratislava, 1933.

Statistická ročenka Republiky československé.

STIPTA, I.: Dejiny súdnej moci v Uhorsku do roku 1918. Nica, Košice, 2004.

TARABRIN, E.: Nástin vývoje advokacie v zemích Koruny české /XIII. – XVIII. stol./.
Praha, 1936

Universum – Všeobecná encyklopedie. 3.díl, F-H, Odeon, Praha, 2000.

ZÁTURECKÝ, A.-CHYTIL, A.: Zákony a nariadenia o advokátoch platné v republike
československej s prehľadom judikatúry Najvyššieho súdu Československého.
Nakladatelství Barvič a Novotný, Brno, 1922

 

3. Niektoré archívne fondy1:

 

Slovenský národný archív

 1. Advokátske komory na Slovensku /1875-195O/
 2.  

Štátny archív v Bratislave

 

 1. Advokát Juraj Adonyi /1647-1842/
 2. Advokát Karol Kristián Albrecht /1744-1823/
 3. Advokát Ondrej Csehy /1719-18/
 4. Advokát Ján Kaldy de Edve /1760 – 1777/
 5. Advokát Ladislav Puškáš /1768 – 1817/
 6. Advokát Ján Szatmáry /1723 – 1822/
 7. Advokát Ján Smrtník /1731 – 1830/
 8. Advokát Ignác Takacsi /1697 – 1845/
 9. Advokát August Entres /1859 – 1861/
 10. Advokát Anton Sále /1854 – 1865/
 11. Advokát Andrej Nagy /1893 – 1807/
 12. Advokát Ladislav Hegyi /19.stor./

pobočka Trnava

 1. Advokátska kancelária Teofila Vadoviča v Trnave /1939 – 1950/

 

Štátny archív v Banskej Bysrici

 

            -     Advokátska komora v Banskej Bystrici /1890 – 1907/2

pobočka Banská Bystrica

 1. Advokátska kancelária dr.Michala Zibrina v Brezne /1930-1949/

 

pobočka Rimavská Sobota

 1. Advokátska kancelária Gejzu Locherera v Rimavskej Sobote /1931 – 1938/
 2. Advokátska kancelária Antona Ragályho v Rimavskej Sobote /1941 – 1944/
 3. Advokátska kancelária Júliusa Rárosyho v Rimavskej Sobote /1935 – 1938/
 4. Advokátska kancelária Jozefa Torkolya v Rimavskej Sobote /1924 – 1935/

 

pobočka Veľký Krtíš

 1. Advokátska kancelária Huga Teicha v Modrom Kameni /1931 – 1940/
 2. Advokátska kancelária Konštantína Mihailovitša v Modrom Kameni /1932 – 39/
 3. Advokátska kancelária Júliusa Beanovského v Modrom Kameni

 

Štátny archív v Bytči

 

                -     Advokát Gabriel Ujhely /1769 – 1857/

 1. Advokátska kancelária Ľudovíta Horanského v Bytči /1918 – 1950/
 2. Advokátska kancelária Dušana Pokorného v Bytči /1892 – 1951/
 3. Advokátska kancelária Viktora Pokorného v Bytči /1880 – 1963/

pobočka Dolný Kubín

 1. Advokátska kancelária Pavla Orságha Hviezdoslava v Námestove /1897/
 2. Advokátska kancelária J. Vilčeka v Trstenej /1883 – 1928/

 

pobočka Považská Bystrica

 1. Advokátska kancelária Augustín Barényi v Ilave /1907 – 1939/

 

pobočka Žilina

-    Advokátske poradne v Žiline /1957 – 1989/      

 

Štátny archív v Košiciach

 1. Advokát Koloman Kóos v Košiciach /1856 – 1890/
 2. Advokát Jozef Szentmarton v Hrhove /1854 – 1859/
 3. Advokát Juraj Vécsey v Szikszo /1854 – 1861/

 

Štátny archív v Levoči

 

 1. Advokát Samuel Fabriczy /1854 – 1858/
 2. Advokát Eugen Lingsch /1841 – 1861/
 3. Advokát Pavol Kiszely v Spišskom Podhradí /1877/
 4. Advokát Jozef Abrányi v Levoči /1905 – 1928/
 5. Advokát Ferdinand Färber /1915 – 1930/
 6. Advokát Méic Fried /1931 – 1932/
 7. Advokát Ladislav Hegyi /1917 – 1918/
 8. Advokát Artúr Hofflich /1920 - 1939/
 9. Advokát Koloman Hritz /1907 – 1944/
 10. Advokát Ervin Loffler /1921 – 1930/
 11. Advokát Teodor Ujfalussy v Levoči /1900 - 1925/
 12. Advokát Aladár Puhala v Poprade /1937 – 1945/
 13. Advokát Vojtech Schwartz v Levoči /1935 – 1939/
 14. Advokát Dezider Widfeuer v Levoči /1937 – 1940/

 

Štátny archív v Prešove

 1. Advokát Samuel Leporisz /1766 – 1815/
 2. Advokát Andrej Mihalkovics /1785 – 1806/
 3. Advokát Jozef Molnár /1733 – 1843/
 4. Advokát Ján Munyay /1807 – 1838/
 5. Advokát Daniel Szakmáry /1783 – 1807/
 6. Advokát Pavol Szálay
 7. Advokát Gabriel Dobay /1803 – 1841/
 8. Advokát Pavol Váczy /1610 – 1846/
 9. Advokát Samuel Keresztessy /1853 – 1854/
 10. Advokát Aurel Okruczky /1852/
 11. Advokát Ján Tapler /1781 – 1860/

 

pobočka Prešov

 1. Advokáti židovskej národnosti v Sabinove /1920 – 1942/
 2.  

pobočka Svidník

 1. Advokátske poradne v Bardejove /1960 – 1969/
 2. Advokátske poradne vo Svidníku /1951 – 1990/

 

H. Štátny archív v Nitre

 

                pobočka Nitra

            -    Advokátske poradne v Prievidzi /1955 – 1989/

            pobočka v Leviciach

 1. Advokátska kancelária Antona Pyšného v Želiezovciach /1929 – 1983/
 2. Advokátska kancelária Andreja Rudyja v Leviciach /1944 – 1973/
 3. Advokátska kancelária Eleméra Strassera v Leviciach /1909 – 1940/
 4. Advokáska kancelária Vojtecha Nagya v Leviciach /1963 – 1975/
 5. Advokátska poadňa v Leviciach /1963 – 1975/

 

pobočka Topoľčany

-    Advokátska poradňa v Bánovciach nad Bebravou /1951 – 1961/

 

1 Spracované podľa: Sprievodca štátnymi archívmi Slovenskej republiky. Odbor archívnictva  
MV SR, Bratislava, 2000.
2 Fond nespracovaný, neprístupný

4. Prehľad advokátov a koncipientov uvádzaných v texte

A.
Abrányi, Jozef
Aczél, Gyula
Adonyi, Juraj
Albrecht, Karol Kristián
Aranyossy, Aristid
Aranyossy, Ladislav  

B.
Barényi, Augustín
Bazovský, Ľudevít
Beanovský, Július
Bodo, Matej
Both, Tomáš
Botto, Július
Brežný, Ján

C.
Clementis, Vladimír
Csehy, Ondrej

Č.
Čaplovič, Ján
Čepička, Alexej

D.
Daxner, Štefan Marko
Daxner, Samo
Demian, Ondrej
Dérer, Jozef
Dobai, Gabriel
Duchaj, Matúš
Dula, Matúš

E.
Edve, Ján Kaldy de
Entres, August

F.
Fábry, Emil
Fabriczy, Samuel
Fajnor, Štefan
Fajnor, Vladimír
Färber, Ferdinand
Farkaš, Zoltán
Francisci, Ján

G.
Galla, Ján
Gašparé, Ján Baltazár Jesenský
Gažík, Marek
Goldsteinová-Hegedusová, Lívia

H.
Halaša, Andrej
Hámosová, Margita
Hanzlík, Andrej
Hegyi, Ladislav
Herkel, Ján
Hofflich, Artur
Horanský, Ľudovít
Horvát, Cyril
Hranec, Jozef
Hritz, Koloman
Hromadová, Mária
Husák, Gustáv
Hviezdoslav, Pavol Orságh

I.
Ivančo, Miloš
Ivanka, Milan
Izák, Gustáv
Izák, Ján

J.
Jamnický, Peter
Jamnický, Otakar
Janečková, Hermína
Jesenský, Ján

K.
Kallay, Jozef
Keresztessy, Samuel
Kiszely, Pavol
Klima,Bohuslav
Kmeť, Jozef Jarín
Kohút, Jozef
Kóos, Koloman
Kráľ, Janko
Krno, Janko
Krno, Ivan
Krno, Vladimír
Kutlik, Vendko

L.
Labaj, Ľudevít
Laučík, Miloš
Lauko, Dezider
Leporisz,Samuel
Lingsch, Eugen
Locherer, Gejza
Loffler, Ervin

M.
Markovič, Rudolf
Markovič, Ivan
Medvecký, Ľudevít
Medvecký, Samuel
Mičura, Juraj
Mičura, Martin
Mihailovitš, Konštantín
Mihalkovics, Andrej
Molnár, Jozef
Mudroň, Michal
Mudroň, Pavel
Mudroň, Ján
Munyay, Ján
Mutňanský, Vladimír

N.
Nádaši, Anton
Nagy, Andrej
Nagy, Vojtech
Neubergerová, Edita
Novák, Peter

O.
Okruczky, Aurel

P.
Palovič, Július
Párnický, Mikuláš
Paulíny-Tóth, Ján
Pejko, Július
Pivko, Vladimír
Pokorný, Dušan
Pokorný, Viktor
Puhala, Aladár
Puškáš, Ladislav
Pyšný, Anton

R.
Radlinský, Ignác
Radó-Weiss, Jolana
Ragály, Anton
Rárosy, Július
Ráth, Augustín
Rosenbergerová-Wintersteinová, Margita
Rudy, Andrej
Ružiak, Ján

S.
Sále, Anton
Schwartz, Vojtech
Sekáč, Ján
Singer, Jozef
Slabeycius, Samuel
Slávik, Michal
Smrtník, Ján
Solárová-Svobodová, Anna
Stará– Čikvanová, Mária
Stodola, Emil
Strasser, Elemér
Szakmáry, Daniel
Szálay, Pavol
Szathmáry, Ján
Szentmarton, Jozef
Sztehló, Ján

Š.
Šimko, Miloš
Šimkovic, Pavel
Štefaník, Štefan
Štefanovič, Miloš
Štúr, Karol

T.
Takácsy, Ignác
Tänzer, Hugo
Tapler, Ján
Teich, Hugo
Torkoly, Jozef
Trslín, Vladimír

U.
Ujfalussy, Teodor
Ujhely, Gabriel

V.
Váczy, Pavol
Vadovič, Teofil
Vajanský, Svetozár Hurban
Valášek, Ján
Vančo, Miloš
Vanovič, Ján
Vesel, Ján
Veselovský, František
Vrchovský, Alexander Boleslavín

W.
Widfeuer, Dezider

Z.
Zachar, Emil
Záturecký, Adolf
Záturecký, Ján
Zibrin, Michal
Zlocha, Jozef

JUDr. Peter Kerecman, PhD.
advokát
Košice