Táto nekomerčná stránka bola vytvorená a je prevádzkovaná ADVOKÁTSKOU KANCELÁRIOU JUDr. Petra Kerecmana, spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v Košiciach pre všetkých záujemcov o problematiku života advokacie na Slovensku – NAŠEJ ADVOKACIE, zatiaľ predovšetkým so zameraním na jej históriu. V prípade záujmu prispieť k rozšíreniu jej obsahu zašlite svoj príspevok, ktorý sa bude týkať života našej slovenskej advokácie spolu s prípadnými grafickými prílohami elektronickou poštou na adresu kerecman@kerecman.sk a súčasne i poštou spolu s vyhlásením o Vašom autorstve príspevku a Vaším súhlasom na jeho zaradenie na túto stránku na adresu JUDr. Peter Kerecman, Rázusova 1, 040 01 - pri najbližšej aktualizácii stránky môže byť Váš príspevok na stránku zaradený. V súlade so zameraním stránky sú najmä príspevky týkajúce sa histórie advokácie, života advokátov v minulosti, zaujímavosti o súdnych sporoch, v ktorých v historii vystupovali advokáti ale aj príspevky o advokátoch v literárnych, či iných umeleckých dielach. Osobitne vítané sú príspevky v podobe fotografií zo života advokátov v histórii, ich životopisy, či iné dokumenty preukazujúce postavenie a osobitosti života advokátov.