História advokácie

Vážení čitatelia,

spracovanie dejín slovenskej advokácie by nebolo úplné bez znalosti života a práce advokátov pôsobiacich na Slovensku v minulosti. Zhromažďovať pramene k tejto téme je dlhodobou a náočnou úlohou, ktorú je obtiažne pokúšať sa plniť iba na základe podkladov uchovávaných v archívoch, prípadne uverejnených v dobovej tlači. Rastúci záujem o dejiny advokácie odôvodňuje zámer venovať sa tejto téme systematickou prácou aj budúcnosti. Preto prosím čitateľov tejto knihy, ak majú vedomosť a k dispozícii podklady o živote a práci slovenských advokátov vo svojom okolí pred rokom 1948 a majú i záujem, aby sa tieto skutočnosti stali súčasťou prípadne v budúcnosti spracovaného rozšíreného ďalšieho vydania tejto práce, aby mi takéto informácie týkajúce sa činnosti advokátskych komôr a života jednotlivých advokátov, ich životopisy, dobové články o nich, dobové listiny vzniknuté pri činnosti advokátov, advokátske diplomy, či prípadné fotografie zo života advokácie alebo iné dokumenty, či pamiatky na advokátov, ak ich sami už nepotrebujú a budú takéto ich využitie považovať za vhodné, láskavo poskytli k nahliadnutiu, doručili, či aspoň ma upozornili na ich existenciu.
V prípade záujmu o takúto spoluprácu možno tak urobiť poštou zaslanou na adresu:

JUDr. Peter Kerecman, Rázusova 1, 040 01 Ko-
šice, prípadne mailom /judr.kerecman@stonline.sk/.
Autor

OBSAH:

- Úvod alebo o advokácii na Slovensku do roku 1848

- Advokácia na Slovensku v rokoch 1848-1874

- Advokácia na Slovensku v rokoch 1874 - 1918

- Advokácia na Slovensku v období 1. ČSR

- Advokácia na Slovensku v období Slovenského štátu

- Advokácia na Slovensku v období rokov 1946 - 1948

- Obrazové prílohy

- Literatúra a prehľady


JUDr. Peter Kerecman, PhD.
advokát
Košice