XII. konferencia o histórii advokácie (2015)

XV poradí XII. Konferencia o histórii advokácie sa konala 13. novembra 2015 v Plzni v  budove historickej  radnice, ktorej priečelie zdobia i alegórie práva a spravodlivosti. Konferenciu otvoril Stanislav Balík, ktorý konferenciou už tradične ako moderátor i sprevádzal. Emeritná sudkyňa Ústavného súdu Českej republiky, dnes sudkyňa Krajského súdu v Plzni, Vlasta Formánková v úvodnom slove a aj neskôr v priebehu konferencie oboznámila účastníkov s históriou mesta a súdnictva v Plzni. Prítomných pozdravili prodekanka Právnickej fakulty ZČU, predseda Výboru pre históriu advokácie Českej advokátskej komory a podpredsedníčka Slovenskej advokátskej Viktória Hellenbart, ktorá zároveň predstavila i publikáciu Prvé ženy v slovenskej advokácii, vydanie ktorej podporila i Slovenská advokátska komora. Kniha sa stretla so záujmom účastníkov konferencie a úsmev na ich tvárach vyvolal i bonmot Viktórie Hellenbart, ktorá vyslovila otázku, či nárast počtu žien v advokácii nespôsobí, že o niekoľko desaťročí na jednej z budúcich konferencií o histórii advokácie, niektorá z účastníčok konferencie nebude predstavovať knihu s názvom Poslední muži v advokácii.

Prvým referujúcim bol tradičný účastník konferencií brnenský  advokát Lubomír Činka  s príspevkom Historické soudní budovy na území města Plzně a   na území soudních okresů v působnosti Krajského soudu v Plzni v období 1850-1949 s přihlédnutím  k současné dislokaci. V pútavom referáte doplnenom množstvom dobových i súčasných pohľadníc a fotografií predstavil súdne budovy patriace v minulosti do obvodu tohto krajského súdu. Osobitnú pozornosť venoval výtvarným podobám justície v ich interiéroch. Viktória Hellenbart v príspevku Advokátska prax podľa prvého advokátského poriadku (z diela Lajosa Kralika) komparovala historické a súčasné prístupy k viacerým otázkam, najmä pokiaľ ide o dobovú právnu úpravu, ktorá vyžadovala pre zápis do zoznamu advokátov získanie titulu doktora práv a zaoberala sa i požiadavkou na obsah koncipientskej praxe na prelome v 19. a 20. storočia v Uhorsku a Francúzsku. Predpoludňajší program zavŕšila prezentácia monografie Martina Ráju  V čele občanských elit. Advokáti a společnost na Moravě v letech 1869-1914. (Brno: Matice moravská, 2015), ktorá sa venuje postaveniu advokáta v sledovanom období v dobovej spoločnosti, popisuje advokáciu v jednotlivých mestách, skúma ich vek, rodinný stav, majetok, opisuje ich advokátske kancelárie, ale aj ich život v spoločnosti, politike, v spolkoch, ponúka témy Advokáti a ich vyznenie v očiach verejnosti; Advokáti a ženy, ale predstavuje aj Moravskú advokátsku komoru a jej prezidentov. Prezentácia tejto monografie bola vhodným oživením programu aj preto, že Martin Rája sa niektorým čiastkovým témam z tejto monografie venoval aj vo svojich príspevkoch na predchádzajúcich konferenciách (monografiu priblížime v Bulletine slovenskej advokácie v niektorom z budúcich čísel uverejnením jej anotácie). Konferencia pokračovala jeho príspevkom Rudolf šlechtic Ott a Eduard Rafael Ulrich, první prezidenti Moravské advokátní komory.

V popoludňajšom programe vystúpila Ewa Stawicka, účastníčka konferencie z Poľska, ktorá predstavila v referáte prednesenom po česky Poľských advokátov – filozofov, umelcov a spisovateľov. Venovala sa najmä básnikovi a dramatikovi Franciszekovi Karpinskemu (1741-1825), básnikovi Kajetanovi Kozmianovi (1771-1856), Anzelmovi Lutwakovi (1877-1942), ktorý založil i časopis Palestra (1910) a henrykovi Vogelfangerovi (1904-1990), ktorý úspešne pôsobil pred vojnou i v rozhlase (Radio Ľvov), či jeho hereckému pôsobeniu vo filmoch. V závere pripomenula osud advokáta Stanislawa Mikkeho (1947 – 2010), ktorý tragicky zahynul pri leteckom nešťastí pri Smolensku. Jej referát si právom vyslúžil dlhotrvajúci potlesk. Peter Kerecman predniesol príspevok Advokáti Davisti: Ján Rob Poničan, Regina Chládková referát Zajímavé osudy prvorepublikových právníků –    JUDr. Antonín Klouda. Výtahy z jednotlivých životních etap., v ktorom sa venovala osudu Antonína Kloudu a jeho synov advokátov. Tento príspevok, hoci už aj na prechádzajúcich konferenciách odzneli príspevky o dr. Kloudovi, bol obohatením konferencie, pretože  priniesol nové informácie o pôsobení tejto advokátskej rodiny, ktorá zastupovala i dr. Beneša a Jana Masaryka.  Antonín Fürst  nazval svoj príspevok Advokáti a právníci v protinacistickém odboji v Německu a poodhalil v ňom osudy advokátov v Nemecku, ktorí sa pokúsili prispieť k porážke fašizmu a položili v tomto boji život. Ako uviedol referujúci, tento príspevok bol reakciou na príspevok Rudolfa Manika na jednej z predchádzajúcich konferencií (Advokáti v hnedom a čiernom) opisujúcim naopak činnosť advokátov, ktorí fašizmus podporovali.                                      Rudolf Manik tentokrát referoval o  Advokátoch v súbojoch a na planši. Zaoberal sa rozborom trestnosti súboja v predchádzajúcich právnych úpravách, konkrétnymi súbojmi advokátov vo Francúzsku, ale i v Uhorsku (Vladimír Fajnor, Janko Jesenský), pôsobením advokátov v profesionálnom športovom šerme v neskorších obdobiach, ale aj zobrazením súboja v niektorých literárnych dielach (Neruda) a filmoch.

Jeden z najúspešnejších referátov konferencie predniesol Jan Luhan, ktorý sa zaoberal Historii branných cvičení středočeských advokátů. Referát historicky presne ale i s veselým fejetonistickým nadhľadom predstavil vznik a priebeh tejto aktivity, ktorá sa zrodila v 80. rokoch minulého storočia pod kepienkom potreby precvičovania streľby zo vzduchovky, zdokonaľovaní sa v hode gumovým granátom ale aj opakovaní si spôsobov ochrany pred zbraňami hromadného ničenia. Prví účastníci týchto cvičení takto počas pracovnej doby - po tom, čo o potrebe tejto činnosti presvedčili predsedu KZA a získali jeho súhlas – mohli kolektívne a v prírode pestovať  advokátsku spolupatričnosť. Tradícia pretrvala dodnes.

V závere konferencie Tomáš Friedel predniesol príspevok Kárná řízení na stránkách Bulletinu advokacie, v ktorom skúmal uverejnené disciplinárne rozhodnutia Českej advokátskej komory a sumarizoval ich témy i početnosť. Posledným príspevkom boli slová Stanislava Balíka ne tému Václav Bouček – advokát a spoluautor textu Ústavní listiny z r. 1920, ktorý priblížil v roku 95.výročia prijatia Ústavy podiel tohto advokáta na jej vzniku a presadení v Revolučnom Národnom zhromaždení.

Podobne ako predchádzajúce konferencie i tohtoročná bola obohacujúcim zážitkom pre jej účastníkov. Je potešujúce, že medzi účastníkmi konferencie pribúdajú noví mladí záujemcovia o históriu advokácie. Účastníci konferencie v jej závere s radosťou prijali pozvanie na nasledujúci ročník konferencie, ktorá sa uskutoční zrejme v Českom Krumlove.

.